چغوک زرد

این یک رسانه‌ی زرد است!

چغوک زرد

این یک رسانه‌ی زرد است!

چغوک زرد

دامن شادی چو غم آسان نمی‌آید به دست
پسته را خون می‌شود دل، تا لبی خندان کند...

بایگانی
آخرین مطالب
نقل است که چون ابراهیم خلیل «علیه السلام» را بر منجنیق نهادند تا به آتش درافکنند، گنجشکی هراسان به جهنم برافروخته‌ی نمرودیان نزدیک می‌شد و باز می‌گشت. پرسیدند چه می‌کنی؟ گفت: با منقارم آب برمی‌دارم و به آتش می‌ریزم؛ گفتند: آن آتش عظیم کجا و این قطره‌های حقیر تو کجا؟! گفت: می‌دانم که با این رشحه‌ها نمی‌توانم آتش را خاموش کنم، ولی این آب را می‌آورم تا آن هنگام که خداوند پرسید: وقتی بنده‌ام را بی‌گناه به آتش می‌افکندند، کجا بودی؟ بگویم: هر آنچه را در توانم بود انجام دادم...

و چغوک، همان گنجشک است...
* در فرهنگ عامه‌ی خراسان بزرگ، چغوک زرد نماد پیک خوش‌خبر و راست‌گو است...